NaszKraj.info

Wiadomości i ciekawostki z kraju i ze świata

Sposoby obliczania czasu

Pokolenia naszych przodków przez tysiąclecia tworzyły podwaliny systemu astronomicznego, który stanowi podstawę współczesnej rachuby czasu. Ludzie starali się uchwycić to, co niematerialne i niepoznawalne za pomocą zmysłów, co mija, nie pozostawiając śladu, czyli czas. Zauważali wschód i zachód Słońca, jego pozorną dzienną wędrówkę po niebie, powtarzającą się w różnych porach roku. W wyniku tych spostrzeżeń powstał zegar, służący do pomiaru odcinka czasu, jakim jest doba. Dwa inne zjawiska zachodzące nie mniej systematycznie, lecz w powolniejszym tempie: miesięczny ruch Księżyca i roczny Słońca, były wykorzystane do zliczania następujących po sobie dni. Na nich oparto rachubę kalendarzową. Oba zagadnienia pomiaru czasu traktowano odrębnie, posługując się odmiennymi środkami. Tak powstały trzy systemy kalendarzowe: słoneczny, ustalony według cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca, księżycowy, wynikający z cyklu zmian faz Księżyca, oraz trzeci, łączący rok księżycowy ze słonecznym.

 

Kiedy pod koniec lat 80. XIX wieku A. Maudslay zdejmował odlewy gipsowe z hieroglificznych płaskorzeźb Majów, prawdopodobnie nie spodziewał się, że badania prowadzone nad nimi przez niemal sto następnych lat, a jeszcze wciąż nie ukończone, przyniosą tak zaskakujące efekty. Te dziwne znaki przez długi czas uważane za chaotyczne, okazały się nie-zwykłym kalendarzem.

Niektórzy uczeni oceniają, że astronomia Majów liczy blisko 10 000 lat! Niestety, nie za-chowały się żadne instrumenty astronomiczne z tamtych czasów, ani jeden zegar. Co gorsza nie wiemy, jak mogły wyglądać. „Codex Dresdensis”, jeden z trzech ocalałych przed zniszczeniem przez chrześcijańskich najeźdźców dokumentów, zawiera daty zaćmień Słońca i Księżyca. Ale to nie wszystko. Majowie znali także ruchy tych ciał niebieskich oraz planet (w tym Wenus), które miały dla nich szczególne znaczenie.

Kalendarz Majów był zupełnie inaczej zbudowany niż znane nam kalendarze. Był od nich także znacznie dokładniejszy. Operował serią 20 znaków dni, które w połączeniu z liczbami od 1 do 13 dawały cykl 260-dniowy, zwany tzolkin (kalendarz rytualny). Druga seria znaków obejmowała 18 miesięcy, z których każdy przedstawiał okres 20 dni i był uzupełniany dodatkowym znakiem, obejmującym okres 5 dni dla uzgodnienia pór roku. Były to tzw. xma kaba kin, czyli Dni Bez Nazwy, uważane za pechowe. Nie zawierano wówczas żadnych trans-akcji handlowych, nie odbywano sądów, nie robiono nawet porządków. Łącznie dawało to rok haab - liczący 365 dni, czyli rok słoneczny. Oprócz tego rachowano także okresem 18 980 dni (52 lata po 365 dni), stanowiącym kombinację tzolkinu i haabu, który był szczególnie ważny dla Majów. Za początek rachuby przyjmuje się 3113 r. p.n.e., data ta była w swej funkcji podobna do „naszej” daty narodzin Chrystusa. Dla oznaczenia dat Majowie nie posługiwali się - tak jak my - liczbami. Gdy chodziło o upamiętnienie jakiejś ważnej daty, np. obserwowanego zaćmienia Słońca, określali ten dzień przez podanie liczby dni, jakie upłynęły od daty początkowej. Daty zapisywano za pomocą hieroglifów, wskazujących jednostki czasu, oraz kresek i kropek oznaczających cyfry.

Stosując tak zawiły i rozwinięty system rachuby czasu, Majowie stworzyli kalendarz przewyższający dokładnością inne kalendarze świata. Jest on najbliższy astronomicznej długości roku, która obliczona w naszych czasach wynosi 365,242198 dnia, zaś u Majów 365,242129 dnia. Niestety, Majowie stali się niewolnikami swego dzieła. Wręcz obsesyjnie obserwowali zjawisko upływu czasu. Wznosili budowle, kiedy tylko nakazywał to kalendarz, zaopatrując każdą z nich w datę powstania. Gdy nowa interpretacja kalendarzowa wymagała uwiecznienia, obudowywali którąś z istniejących piramid murami nowej. Czynili tak setki lat. Kalendarz Majów przejęli zapewne, stojący niżej kulturowo, Aztekowie, którzy w XIV wieku opanowali ich tereny. Innym nie mniej słynnym kamiennym kalendarzem, będącym najprawdopodobniej tworem jakiejś przedinkaskiej kultury, są tzw. Słoneczne Wrota, znajdujące się w boliwijskiej miejscowości Tiahuanaco nad jeziorem Titicaca.

W starożytnym Egipcie współistniały trzy kalendarze. Najważniejszy z nich sotisowy, powstał w wyniku obserwacji wschodu gwiazdy Sotis, czyli Syriusza, który przypadał między 19 a 21 lipca na krótko przed wschodem Słońca, oraz powtarzających się mniej więcej co 365 dni wylewów Nilu. Stworzyli go kapłani z okolic miasta On (greckie Heliopolis), jednej z najstarszych części Egiptu. Przyjmuje się, że po-wstał ok. 3000 roku p.n.e., choć nie brak datujących go na koniec piątego tysiąclecia p.n.e. Wylew Nilu na wysokości Heliopolis zbiegał się w czasie ze słonecznym wschodem Sotis.
Tak więc bez trudności można było oznaczyć początek roku. Rok dzielił się na trzy pory: achet, czyli porę wylewu, chłodną porę zasiewu -peret oraz upalną porę zbiorów -szemu. Gwiazda Sotis uchodziła za objawienie bogini Izydy. Pierwszy dzień roku obchodzono jako powszechne święto. Nie był to kalendarz doskonały, bowiem rok słoneczny jest o 6 godzin dłuższy od gwiezdnego. Co 4 lata różnica wzrastała o 1 dzień, by po 1460 latach (cykl kalendarzowy Sotis trwa 1461 lat) wynosić 1 rok. Kapłani zdawali sobie z tego sprawę i dokonywali poprawek. Drugi z egipskich kalendarzy - cywilny - z jednej strony miał za podstawę regularność wy-lewów Nilu, z drugiej - okresy panowania królów.

Za jednostkę czasu w tych obliczeniach przyjmowano 2 lata. Trzeci, ściśle związany z kalendarzem cywilnym, odgrywał szczególną rolę w zakresie świąt i uroczystości religijnych. Był kalendarzem księżycowym. Dzielił rok na 12 miesięcy 30-dniowych, a te na dekady, każda pod opieką innego bóstwa. Aby wyrównać różnicę między nim a kalendarzem słonecznym (sotisowym), dodawano co roku na końcu pory szemu 5 dni.

Suche, chłodne i bezchmurne noce Mezopotamii od najdawniejszych czasów skłaniały człowieka do obserwacji. Mimo braku precyzyjnych instrumentów astronomia stała tam na bardzo wysokim poziomie, między innymi dzięki doskonałym technikom obliczeniowym.

Jednostką czasu był w Babilonii dzień, zaczynający się zachodem słońca i dzielony na 12 2-godzinnych okresów. Miesiąc księżycowy miał 30 dni i zaczynał go nów. Początek miesiąca ogłaszali królowie. Jednak z powodu zakłóceń atmosferycznych (np. całkowitego zachmurzenia) jego określenie mogło opóźnić się o jeden lub dwa dni. By wyrównać różnicę między rokiem księżycowym a słonecznym dodawano w roku przestępnym jeden miesiąc, a czasem dwa. Aż do 480 r. p.n.e. czyniono to od przypadku do przypadku. W IV wieku p.n.e. sytuacja ustabilizowała się, bowiem zastosowano metodę 7 lat przestępnych w ciągu 9 lat. W pierwszym roku cyklu miesiąc przestępny przypadał w połowie roku, w pozostałych przy końcu.

Podobne trudności przy podziale roku na miesiące, a tych na dni, mieli twórcy greckiego kalendarza. Jego podstawą był również rok księżycowy. W każdej greckiej polis kalendarz 1 sposób uzgodnienia roku księżycowego ze słonecznym znacznie się różniły. Rok ateński zaczynał się w połowie lipca, zaś np. w Beocji w zimie. Pierwotnie miał 12 miesięcy po 30 dni, z czasem co drugi miesiąc liczył 29 dni. Co kilka lat dodawano trzynasty, przestępny miesiąc. Nazwy miesięcy pochodziły od imion bóstw czczonych w danym okresie lub od świąt i uroczystości religijnych. Kalendarz rzymski, którym posługiwano się w czasach królewskich i w początkach republiki, niemożliwy jest dzisiaj do zrekonstruowania. Był jednak niewątpliwie kalendarzem księżycowym. W najstarszym kalendarium tzw. rok romulusowy miał 10 miesięcy i zaczynał się w marcu - miesiącu, poświęconemu Marsowi, ojcu Romulusa. Według podania, Nu- ma Pompilusz wprowadził nowy podział na 12 miesięcy przez dodanie stycznia i lutego.

Także ludom zamieszkującym tereny północno-zachodniej Europy i Wyspy Brytyjskie nie była obca idea kalendarzowej rachuby czasu. Już w czwartym tysiącleciu p.n.e. rozpoczęły one wznoszenie gigantycznych kamiennych sanktuariów poświęconych bogu Słońca. Były one prawdopodobnie obserwatoriami astronomicznymi i kalendarzami. Jednym z nich jest Stonehenge w Anglii. Podobne odkryto w Europie Środkowej na terenie Sarmizegetuzy, dawnej stolicy Daków. Z kolei słowiański kalendarz zawierał w sobie zarówno elementy rachuby słonecznej, jak i księżycowej. Nazwy miesięcy nawiązywały do zjawisk przyrodniczych i zajęć gospodarskich.W 45 roku p.n.e. Juliusz Cezar przeprowadził reformę kalendarza rzymskiego.

I choć od jego imienia nazywa się go juliańskim, to faktycznym autorem tego kalendarza był aleksandryjski astronom Sozygenes. Wzorując się na pochodzącym z III wieku p.n.e. pomyśle Ptolemeusza III, oparł on swe obliczenia na roku słonecznym. W kalendarzu juliańskim rok ma 12 miesięcy i rozpoczyna się 1 stycznia. Przez 3 kolejne lata rok liczy 365 dni, natomiast czwarty jest rokiem przestępnym i ma 366 dni.

W 325 roku na soborze w Nicei kalendarz juliański został przyjęty przez Kościół, a co za tym idzie przez wszystkie państwa chrześcijańskie. Ustalono wówczas daty świąt kościelnych. Do dziś zachował się on w liturgii prawosławnej. Natomiast ustanowienie rachuby lat „od na-rodzenia Chrystusa” zawdzięczamy zakonnikowi rzymskiemu Dionizjuszowi Małemu (zmarł około 540 roku). Obecnie przyjęty jest zwyczaj dzielenia minionego okresu na „naszą erę” (n.e.) i „przed naszą erą” (p.n.e.). Po wielu latach od przyjęcia kalendarza juliańskiego zaczęły ujawniać się jego usterki, związane z ustalaniem niektórych świąt kościelnych, zwłaszcza Wielkiej Nocy. Sprawą zajęło się duchowieństwo i astronomowie. W 1582 roku specjalna komisja powołana przez papieża Grzegorza XIII zaopiniowała pozytywnie projekt włoskiego profesora medycyny Alojzego Lilio. Kalendarz gregoriański, będący kalendarzem słonecznym, jest krótszy od juliańskiego. Lata dzieli na zwyczajne, trwające 365 dób, i przestępne równe 366 średnim dobom słonecznym. Przestępnymi latami są te, których liczba podzielna jest przez 4, z wyjątkiem lat wyrażających się pełnymi setkami, a które nie dzielą się przez 400.

Reforma gregoriańska pociągnęła za sobą jednorazowe przesunięcie dat. Dzień 4 X 1582 roku uznano za 15 X. Spowodowało to gwałtowne trudności i sprzeciwy, szczególnie w krajach protestanckich, gdzie zaostrzyły się trwające tam walki religijne.

Dziś, mimo pewnych jego niedoskonałości, w dalszym ciągu posługujemy się kalendarzem gregoriańskim. Jednak w epoce powszechnej technicyzacji, kiedy olbrzymie teleskopy precyzyjnie mierzą odległości przestrzeni międzyplanetarnych, satelity poszukują obecności form życia w kosmosie, a atomowe zegary odmierzają czas z taką dokładnością, że pozwalają stwierdzić najmniejsze nierówności ruchów Ziemi, zmienił się nasz stosunek do kalendarza i jego funkcja. Jest dla nas przede wszystkim spisem dni podzielonych na tygodnie i miesiące. Obecny w domu czy miejscu pracy, ma postać pliku spiętych kart lub plakatu. Jednak i one są wypierane przez elektroniczne kieszonkowe kalendarze, pozwalające nie tylko mierzyć czas z dokładnością do części sekundy, ale i „upowszechniać” tajemną niegdyś wiedzę starożytnych Majów, Egipcjan, Babilończyków i innych ludów.

Musisz się zarejestrować aby dodawać komentarze.

Kursy walut


Strona naszkraj.info powstała aby skupić w jednym miejscu ciekawostki o codziennym życiu, ciekawostki z polski i ze świata, skupia ona również informacje z polski a także świata. Zachęcamy zatem do czytania artykułów z dziedziny: informacje z polski oraz ciekawostki. Jeśli lubisz pisać, lub znasz jakąś ciekawą informację możesz ją opisać na naszej stronie, wystarczy że się zalogujesz i możesz korzystać nieograniczonych narzędzi dających możliwość dodawania artykułów w naszym serwisie.opinie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisie, dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information