PIERWSZY DOWÓD, ŻE TŁUSZCZ JEST ZŁY

Pierwszy dowód, że nadmiar ciała jest niekorzystny, do­starczyła amerykańska firma ubezpieczeniowa Metropo­litan Life Insurance Company. W 1959 roku opublikowa­ła Tabele Ryzyka, będące wynikiem analizy tysięcy polis ubezpieczeniowych. Z Tabel tych jasno wynika, że jeśli ktoś waży więcej niż wynosi tzw. waga pożądana, to ma większą szansę na wcześniejszy zgon. Owa pożądana wa­ga była dość wyśrubowana i wynosiła 57 kg dla kobiety o wzroście 163 cm i 70 kg dla mężczyzny o wzroście 178 cm. Obecnie około 80% Amerykanów przekracza ową „pożądaną wagę”.

W 1983 roku opublikowano wyniki tzw. badania z Framingham. Obejmowały one 5209 osób, mężczyzn 1  kobiet, w wieku 30-60 lat, mieszkających w Framin­gham w Massachusetts. Przez ponad 26 lat poddawano analizie wiele aspektów życia tych osób. Badania te wy­kazały, że im bardziej odbiegamy z wiekiem od naszej pożądanej wagi, tym bardziej rosną szanse na chorobę serca i wcześniejszą śmierć.

Prawdę mówiąc, zagrożenie zdrowia zwiększa się na­wet wówczas, kiedy mamy bardzo małą nadwagę. Robert Garrison przeprowadził analizę tylko zdrowych męż­czyzn, biorących udział w badaniach z Framington. Usta­lił, że nawet jeśli przekroczyli oni „pożądaną wagę” tylko o 20%, to i tak zwiększało się ryzyko ich wcześniejszej śmierci. Wiele innych badań także potwierdza tezę, e bycie grubym jest szkodliwe dla zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.